Czynniki kształtujące kurs walutowy

Kurs walutowy jest liczbą jednostek danej waluty, jaką należy zapłacić za jedną jednostkę monetarną innego państwa. Jest to wartość podlegająca nieustannym wahaniom, które są kształtowane przez siły popytu i podaży, na zmiany których wpływ może mieć bardzo wiele zdarzeń. Czy kurs walut można przewidzieć? Nigdy nie można mieć do tego stu procentowej pewności, jednak istnieje wiele czynników oraz trendów, których poznanie z pewnością pomoże zrozumieć wahania kursowe.
Na wartość kursu danej waluty wpływa bardzo wiele czynników, od tych z zakresu ekonomii, poprzez uwarunkowania polityczne, a skończywszy na bodźcach psychologicznych. Do poważnych zmian kursowych na rynku walutowym może doprowadzić każdy z tych czynników.

Czynniki polityczne

Polityka praktycznie od zawsze wywierała silny wpływ na zachowanie się walut, dotyczyło to zwłaszcza sytuacji, w których występowały napięcia polityczne, zarówno te w obrębie danego państwa, jak i te na arenie międzynarodowej.

Czynniki ekonomiczne

Wśród czynników natury ekonomicznej wyróżnić można wiele wskaźników, które silnie oddziaływają na zachowanie danej waluty na rynku forex. Jednym z nich są stopy procentowe, wynikające z sytuacji ekonomicznej w danym kraju. Każda ich zmiana wywiera ogromny wpływ na gospodarkę, jak i walutę danego państwa. W sytuacji ich podwyższenia, dana waluta zwykle zwiększa swoją wartość, natomiast podczas ich obniżenia, traci ją. Zmiany te są zwykle łatwe do przewidzenia przez inwestorów, stąd wahania kursowe są tylko nieznaczne, zupełnie inaczej, jak w przypadku dotarcia na rynek zaskakujących wiadomości, które potrafią wywołać pewien chaos i duże zmiany kursowe. Istotny wpływ na kurs walutowy mają również czynniki ekonomiczne o charakterze spekulacyjnym, których zadaniem jest gra na zwyżkę bądź zniżkę kursu danej waluty. Wśród bodźców ekonomicznych można wyróżnić jeszcze stan bilansu płatniczego oraz handlowego, różnice wielkości stóp procentowych i inflacji w porównaniu z innymi krajami, przepływy kapitałowe czy też politykę pieniężno-kredytową. Znaczenie może mieć praktyczna każda wielkość ekonomiczna, która posiada jakikolwiek związek z daną walutą.

Czynniki psychologiczne
Istotnymi czynnikami kształtującymi kursy walutowe mogą być również aspekty psychologiczne, które potrafią wpłynąć na wartość poszczególnych walut niezależnie od wielkości fundamentalnych, takich jak wielkość stóp procentowych, poziom inflacji czy tempo wzrostu gospodarczego. W zależności od przewidywań inwestorów, mogą oni bardziej optymistycznie lub pesymistycznie podchodzić do danej waluty, wpływając tym samym na popyt.

Wpływ informacji na wahania kursowe

Niezwykle trudno przewidzieć kształtowanie się kursu walutowego, zwłaszcza jeśli chodzi o krótki odcinek czasowy. Decydującą rolę odgrywa w takiej sytuacji informacja, która może pochodzić niemal z każdego miejsca. Wszystkie wiadomości płynące z gospodarki oraz ze świata polityki wzajemnie na siebie wpływają, oddziaływującym tym samym na aktualny poziom kursu danej waluty. W przypadku rynku Forex, kurs konkretnej pary walutowej kształtowany jest przez wiele informacji pochodzących z dwóch różnych państw.

Forex a kurs walutowy

Jednym z ważniejszych czynników determinujących kursy wymiany walut na świecie jest rynek Forex. Jest on kształtowany w sposób swobodny i płynny przez kupujących i sprzedających daną walutę. Czasem może pojawić się sytuacja, w której bank centralny danego państwa interweniuje na tym rynku, chcąc nie dopuścić do zbyt dużych odchyleń kursów waluty krajowej. W tym celu zmuszony jest sięgnąć po swoje rezerwy walutowe, za pomocą których dokonuje zakupu lub sprzedaży walut obcych na rynku Forex.

Chcąc zrozumieć mechanizm kształtowania się kursów poszczególnych walut należy poznać czynniki kształtujące siły popytu oraz podaży na dany pieniądz. Jednak posiadanie tej wiedzy nigdy nie zagwarantuje, że będzie można dokładnie przewidzieć wahania kursowe na rynku Forex. Z tego też powodu nigdy nie należy bezgranicznie ufać prognozom różnych ekspertów, warto natomiast wyciągać na ich podstawie wnioski.

Dodaj komentarz